Úvod

Jak jsme si řekli na konci minulého tutoriálu, tak v tomto tutoriálu budeme probírat smyčky a podmínky. Pro ty z vás, kdo neví, o co jde dám malé vysvetlení. Vetšina programů dělá jednu věc pořád dokola, akorát se mění nějaké hodnoty. Třeba CLI příkaz LIST. Ten si nejdřív načte adresář a pak ho zobrazí. To může vypadat jako dvě operace. Ve skutečnosti je to mnohem složitější. Tento příkaz musí načíst všechny soubory, a to jeden za druhým, a pak je všechny, a to jeden za druhým vypsat do CLI. To už jsou dvě smyčky. Dá se z nich udělat jedna, která soubor načte, a hned ho vypíše, ale o to nám tu teď nejde. Smyčka je prostě jen to, že program bude vykonávat nějakou operaci opakovaně. Tak a teď se můžeme vrhnout na několik způsobů, jak smyčky používat. Pro jednoduchost je naším jediným cílem, aby jsme do CLI vypsali 10x text "Hello world". Během tohoto i všech dalších tutoriálů se bude objevovat spousta věcí, které bude potřeba vysvětlit podrobněji, nebo jiné věci, které bude potřeba vysvětlit jen povrchově, ale k těm se v dalších částech ještě vrátím, a popíší je podrobněji, podle potřeby. Takže mohu jen doporučit číst texty celé, protože jinak se vystavujete riziku, že nebudete chápat, proč děláte to a to a začnete mít ve všem tom programování pěkný zmatek. Dále ještě musím zopakovat informaci o tom, že PowerD vyžaduje u všech klíčových slov a názvů funkcí, či proměnných dodržovat velikosti písmen, jinak vypíše při kompilaci chybové hlášení.


FOR

Příkaz FOR zná snad každý z Basicu. Ani v PowerD se tolik neliší, nicméně pro úplného začátečníka je potřeba vysvětlit, jak FOR uvést do chodu. Stejně, jako v Basicu potřebujete nějakou proměnnou, která se bude po každém provedení smyčky přičítat o jedničku. Tady je ale první rozdíl oproti Basicu. Tu proměnnou si totiž musíte nejdřív vytvořit. Když si chcete vytvořit proměnnou třeba "a", tak prostě napíšete "DEF a". Pokud byste na toto zapoměli, tak by vám kompilátor při kompilaci sdělil, že proměnná "a" neexistuje. No, a abysme si 10x vypsali požadovaný text, stačí napsat nasledující prográmek:
PROC main()
 DEF a
 FOR a:=1 TO 10
  PrintF('Hello world\n')
 ENDFOR
ENDPROC

Z minulého tutoriálu již dobře známá procedura "main". Pak následuje definice proměnné "a", a pak již naše vlastní smyčka. Všimněte si tam té dvojtečky před znaménkem "=". Tady se dostáváme k dalšímu rozdílu oproti Basicu. PowerD používá operátor ":=" jako přiřazovací operátor, což znamená, že to, co je na pravé straně tohoto operátoru se zapíše do toho, co je na levé straně tohoto operátoru. Takže zapíšeme jedničku do proměnné "a". Naproti tomuto přiřazovacímu znaménku zná PowerD ješte samotné znaménko "=", ale to je pouze porovnávací operátor. To si vysvětlíme u jedné z dalších smyček. Pro vás je důležité, že pokud chcete něco zapsat do nejaké proměnné, musíte k tomu použít operátor ":=" (samozřejmě, že bez těch uvozovek :). Pak následuje klíčové slovo "TO", za kterým je maximální hodnota, které v této smyčce proměnná "a" dosáhne. Pokud proměnná "a" tuto hodnotu překročí, bude smyčka na jejím začátku ukončena. Z toho vyplívá, že tato smyčka vypíše jedno "Hello world" pro a=1, další "Hello world" pro a=2 a tak dále, až po a=10, po němž se smyčka ukončí, a program bude pokračovat dále. Pak následuje samotné vypsání textu, a nakonec ukončení smyčky. V Basicu se běžně používá klíčové slovo "NEXT", ale v PowerD se používá klíčové slovo "ENDFOR". Výsledek je stejný. Teď už jen zbývá si váš prográmek uložit, zkompilovat ho a pak už jen spustit :) Pokud jste všechno provedli správně, měl by vám do CLI vypsat toto:
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world
Hello world

Pokud je vše jasné, můžeme se vrhnout na další smyčku, a tou je WHILE.


WHILE

Chceme, aby náš prográmek udělal úplně to samé, jako ten s příkazem FOR, jen k tomu použijeme smyčku WHILE. Smyčka WHILE je již podmínková smyčka. To znamená, že pokud se má provése, musí být splněna nějaká podmínka. Naše podmínka bude, že čislo musí být menší, nebo rovno deseti. Nyní výpis prográmku, pak jeho detailní popis:
PROC main()
 DEF a
 a:=1
 WHILE a<=10
  PrintF('Hello world\n')
  a++
 ENDWHILE
ENDPROC

První řádek obssahuje, jak jinak, definici procedury "main". Pak, jako u první ukázka následuje definice proměnné "a". Na dalším řádku přiřadíme do proměnné "a" hodnotu 1, což je výchozi hodnota naší smyčky. Pak již následuje vlastní smyčka WHILE následovaná podmínkou. Tato podmínka je "a<=10". Pokud je tato podmínka splněna, provede se obsah smyčky. Pokud tato podmínka není splněna, smyčka skončí, a program bude pokračovat za smyčkou. Takže v doslovném překladu do češtiny to znamená: "proveď příkazy ve smyčce, pokud je proměnná "a" menší, nebo rovna deseti". Na dalším řádku je již dobře známé vypsání textu. Tak, jako se ve smyčce FOR zvyšuje obsah proměnné "a", je potřeba to samé provést i zde, ale smyčka WHILE nic takového nedělá (což není vůbec potřeba), takže si to musíme udělat sami. A to dělá řádek "a++". Myslím, že každý uhodne, že operátor "++" přičte jedničku k proměnné, která je vlevo od tohoto operátoru. Klidně si tento řádek můžete nahradit řádkem "a:=a+1", což dělá to samé, tedy že do proměnné "a" uloží obsah proměnné "a" zvětšený o jedničku. Pak již následuje pouze konec smyčky ENDWHILE a úplný konec procedury ENDPROC. Po úspěšné kompilaci a spuštění tohoto prográmku dostanete stejný výsledek jako u předchozí ukázky.


REPEAT-UNTIL

Smyčka REPEAT-UNTIL je vlastně opakem smyčky WHILE. Za prvé je podmínka definovaná až na konci této smyčky, to znamená, že i když podmínka smyčku ukončí, pořád se alespoň poprvé provede. Další změna je ta, že tato smyčka se bude provádět, dokud nezačne platit daná podmínka. Takse je to vlastně nekonečná smyčka, která se ukončí, až začne platit podmínka. To znamená, že dokud podmínka neplatí, bude se smyčka provádět. Nyní ukázka:
PROC main()
 DEF a
 a:=1
 REPEAT
  PrintF('Hello world\n')
  a++
 UNTIL a>10
ENDPROC

Začátek je stejný, jako u předchozí ukázky, takže popis přeskočíme. První zmena je klíčové slovo REPEAT. Tento příkaz začína smyčku, kterou chceme provádět. V této smyčce jsou prováděné příkazy, jako v minulé ukázce je to vypsání textu a příčtení jedničky k proměnné "a". Pak následuje již konec smyčky včetně podmínky ukončení. Takže se smyčka ukončí, pokud obsah proměnné "a" bude větší, než číslo 10. Dokud je proměnná "a" menší, nebo rovna desítce, bude smyčka pokračovat. Po jejím ukončení bude program pokračovat dále. Výsledek je opět totožný se obouma předcházejícíma.


LOOP

Smyčka LOOP je takzvaná nekonečná smyčka. To znamená, že se bude opakovat neustále. Samozřejmě ale existuje možnost, jak tuto smyčku ukončit, a tím pádem ji můžeme ukončit třeba po deseti opakováních, což znamená, že s ní můžeme udělat totéž, co u všech třech předchozích ukázkách.
PROC main()
 DEF a
 a:=1
 LOOP
  PrintF('Hello world\n')
 EXITIF a=10
  a++
 ENDLOOP
ENDPROC

Myslím, že není potřeba popisovat vše opět tak do detailu. Vrhmene se na to důležité. Určitě vám je jasné, že vše, co je mezi klíčovými slovy LOOP a ENDLOOP se bude provádět stále dokola. Nicméně tam přibil ještě jeden podmínkový příkaz. Tim je EXITIF, což v doslovném překladu znamená "opustit, jestliže". A v tomto případě to znamená "opustit smyčku LOOP, jestliže se proměnná "a" rovná 10". Takže tento příkaz ukončí smyčku, pokud je splněna podmínka. Pokud podmínka není splněna, nic se neděje, a program pokračuje na dalším řádku, takže na řádku "a++". Tady je také vidět ten výše uvedený rozdíl mezi ":=" a "=". Samotné znaménko "=" nic nikam nezapisuje, pouze nám sdělí, jestli jestli se pravá a levá strana tohoto operátoru rovnají. Pokud ano, je vrácena hodnota TRUE (-1) (pravda), a pokud ne, je vrácena hodnota FALSE (0) (nepravda). Toto je možné použít i při jiných podmínkách, jako třeba "a<=3", která vrací TRUE, je-li proměnná "a" menší, nebo rovna třem, a která vrací FALSE, je-li proměnná "a" větší, než tři.


JUMP

Toto vlastně ani není smyčka, ale pouhé skákání v programu. V Basicu se ale hojně používá (GOTO). V PowerD se používá více-méně stejně, jen se jinak jmenuje: JUMP. Použití je snadné, stačí si někde v proceduře nadefinovat návěstí jako třeba "hop_sem", a přidat ze něj dvojtečku, aby PowerD poznalo, že jde o návěstí. A pak už kdekoliv v této proceduře stačí napsat "JUMP hop_sem" a program skočí na to návěstí.
PROC main()
 DEF a
 a:=1
smycka:
 PrintF('Hello world\n')
 a++
 IF a<=10 THEN JUMP smycka
ENDPROC

Začátek je jako obvykle stejný. Pak následuje definice návěstí "smycka". Potom obvyklé vypsání textu a přičtení jedničky v proměnné "a". Další řádek obsahuje jeden z nejdůležitějších podmínkových příkazů, a sice IF. IF znamená v doslovném překladu "jestli". Takže přímí překlad toho řádku zní "jestli je proměnná "a" menší, nebo rovna deseti, tak skoč na návěstí "smyčka"". Klíčové slovo THEN znamená v tom mém překladu to slovo "tak", v přímém překladu to znamená "pak" nebo "potom". Je to vlastně úplně stejné jako v Basicu. Jen pro úplnost musím dodat, že za THEN můžé následovat jediný příkaz, který se provede, pokud platí daná podmínka (v tomto případě: "a<=10"). Pokud podmínka neplatí, program bude pokračovat na dalším řádku. Takže dokud je "a" menší, nebo rovno deseti, bude se smyčka opakovat.


A teď něco trošičku složitějšího:

Rekurze

Rekurze není klíčové slovo, je to pouze název toho, co v této ukázce budeme provádět. Podobně, jako byl úkol v minulém tutoriálu, i zde použijeme dvě funkce. Z nich si jedna funkce volá funkci druhou, a ta si pak volá sebe sama. Neztrácejte naději, všechno vysvětlím! Jako u všech ukázek v tomto tutoriálu chceme zase vypsat desetkrát náš velmi oblíbený text "Hello world". Pomocí rekurze to uděláme následovně:
PROC main()
 hello(10)
ENDPROC

PROC hello(a)
 IF a=0 THEN RETURN
 PrintF('Hello world\n')
 hello(a-1)
ENDPROC

Jako obvykle si vytvoříme proceduru "main". Z té potom voláme naší novou funkci, kterou jsem nazval "hello", a která má jeden argument. V definice této procedury vidíme, že tento argument se jmenuje "a". Ano, je to to samé "a" jako v předchozích ukázkách, s tím rozdílem, že jsme ho nedefinovali jako samotnou proměnnou pomocí "DEF a", ale že jsme ho definovali jako argument funkce (=procedury) "hello". Pro vysvetlení: Když zavoláme funkci hello(10), tak se ta desítka nakopíruje do tohoto argumentu "a", takže je to to samé, jako bysme napsali: "DEF a" a pak "a:=10". Jenže do takovéto proměnné nemůžeme zapisovat žádné hodnoty v nadřazených procedurách, kdežto argumenty můžeme nastavovat podle libosti. (vysvětlení: nadřazená procedura je ta procedura, ze které je volána aktuální procedura. Takže pokud procedura "main" volá proceduru "hello", je "main" nadřazená proceduře "hello" atd.) Takže když zavoláme hello(10), spustí se procedura "hello" a argument "a" se nastaví na hodnotu 10. Další důležitou záležitostí u rekurze je fakt, že když voláme funkci ze sebe sama (jako v naší ukázce, kde voláma fuznkci "hello" na konci funkce "hello"), tak se obsahy všech promenných, které jsou definovány uvnitř těchto funkcí nijak nezmění, i když s nimi volaná funkce pracuje a mění je. Toliko (zatím) k rekurzi. Nyní k vlastnímu popisu.
Jako v minulé ukázce zde použijeme podmínkový příkaz IF. A sice "jestliže se "a" rovná nule, tak skonči proceduru". Ano správně, klíčové slovo RETURN okamžitě ukončuje proceduru, ve které je spuštěno. To znamená, že jestliže se "a" nerovná nule, může program vesele pokračovat, a protože jsme volali funkci pomocí hello(10), je proměnná "a" nastavena na hodnotu 10. To znamená, že můžeme pokračovat na dalším řádku. Tam se vypíše náš text. Na dalším řádku se opět volá funkce "hello", nyní ale s argumentem: hello(a-1). A protože "a" obsahovalo desítku, bude další funkce "hello" volána s argumentem: hello(9), protože 10 - 1 je 9 :) Takže teď jsme opět na začátku funkce "hello", ale nyní se "a" rovná 9. Vše se provádí stále do kola, ale pokaždé je argument "a" zmenšen o jedničku. No, a až bude argument "a" roven nule, dojde konečně na klíčové slovo RETURN a tím na předčasné ukončení procedury. Tato procedura (s "a" rovno nule) se vrátí do procedury, která ji volala, tedy do procedury s "a" rovno jedné. Ale protože v této proceduře je již pouhé ENDPROC, je i tato procedura ukončena a vrací se do procedury, která ji volala, to znamená, že se vrací do procedury s "a" rovno dvěma. A tak dále, až se dostaneme zpět do procedury, kterou volala funkce "main" a ta se na svém ENDPROC vrátí do procedury "main" a tam již čeká pouhé ENDPROC, aby mohl program skončit. To jest vše.

Myslím, že jsme si v tomto tutoriálu užili smyček až až, takže v příštím již nějaké to "opravdové" programování, kde to všechno, a ještě mnoho navíc zamotáme dohromady. Pokud Vás tenhle článek zaujal, a máte hromadu dotazů, tak se mi ozvěte na martinkuchinka zavinac seznam tecka cz, a já už z Vás programátory udělám.